Разработване на методика за наблюдение и оценка на интеграционния процес в Бургаския регион с цел подобряване на мерките за интеграция

Снимка:
На 04.03.2015г. започна изпълнението на проект "Разработване на методика за наблюдение и оценка на интеграционния процес в Бургаския регион с цел подобряване на мерките за интеграция", Договор № BG EIF 2013/01 – 04.04. по схема на Европейския интеграционен фонд за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG EIF 2013/01 "Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на "Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС" и подпомагане провеждането на последователна и трайна политика за гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на тяхната успешна интеграция в българското общество".
На 04.03.2015г. започна изпълнението на проект "Разработване на методика за наблюдение и оценка на интеграционния процес в Бургаския регион с цел подобряване на мерките за интеграция", Договор № BG EIF 2013/01 – 04.04. по схема на Европейския интеграционен фонд за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG EIF 2013/01 "Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на "Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС" и подпомагане провеждането на последователна и трайна политика за гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на тяхната успешна интеграция в българското общество".
Бенефициент по проекта е Община Поморие в партньорство с Фондация "Проджекта".
Общата продължителност на проекта е 4 месеца. Одобреният бюджет е 64 774,05 лева.
Основна целева група на проекта са законно пребиваващи имигранти – граждани на трети държави (ГТД), със статут на продължително пребиваване в България, както и представители на българското общество, в качеството му на приемащо общество, в което имигрантите се интегрират.
Предвидено е включването на максимален брой заинтересовани страни в интеграционния процес като:
o    представители на органите за местно самоуправление в региона;
o    регионални структури на Министерство на труда и социалната политика, отговорни за трудовата заетост и социалното подпомагане, МОН, МВР и др.;
o    сдружения на имигрантски общности в област Бургас;
o    неправителствени и граждански организации;
o    представители на бизнеса, работодатели и социални партньори;
o    консулства на страни със значителни имигрантски общности в област Бургас;
o    представители на медиите.

За постигане на целите на проекта са поставени за решаване следните задачи:
    Събиране на количествена и „качествена“ информация от представителите на целевите групи в Община Поморие и област Бургас по отношение на интеграционните процеси в региона;
    Оценка на информираността и отношението на представителите на целевите групи по проекта за провежданите политики и мерки за интеграция у нас;
    Установяване на „работещите“ и „неработещи“ (според мнението на имигрантите) политики и мерки за интеграция;
    Генериране на предложения за подобряване на процеса на интеграция на имигрантите в България
    
Инициативата включва следните основни дейности:
1. Разработването на методология и инструментариум за провеждането на качествено и количествено изследване за оценка на интеграцията на имигрантите в Бургаския регион, в т.ч. въпросници за персонално и дълбочинно интервю и инструкции за провеждането им;
2. Проучване и оценка на прилаганите интеграционни мерки на базата на количествен и качествен анализ. В рамките на тази дейност са интервюирани 30 имигранти, 10 работодатели, 10 представители на общинска администрация гр. Поморие и 50 български граждани.
Във въпросниците са засегнати основни моменти, свързани със следните проблеми на имигранти – ГТД:
-    признаване на образование и квалификация,
-    достъп до езикови и специализирани обучения,
-    достъп до работни места, стартиране на собствен бизнес и т.н.,
-    достъп до социално и медицинско обслужване,
-    културни и религиозни различия,
-    удовлетвореност от различните аспекти на дейността по интегрирането,
-    перспективи за развитие, обмяна на опит и идеи за решаването на проблеми в интеграционните процеси.
    В анкетите, основните въпроси са свързани със следните проблеми:
-    запознатост с интеграционните процеси,
-    информираност на целевите групи за провежданите политики и мерки за интеграция у нас,
-    нагласи на целевите групи към провежданите политики и мерки за интеграция у нас,
-    „работещите“ и „неработещи“ (според мнението на имигрантите) политики и мерки за интеграция;
-    генериране на предложения за подобряване на процеса на интеграция на имигрантите в България.
-    
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.Добавете коментар
Въведете Кода от картинката в полето под него.

Новини от Бургас и региона
Търси по дума
 
Допълнителна информация
Здравей, Бургас
Виц на деня
Изпрати електронна картичка
Анкета
Кой е най-хубавия град за живеене на Южното Черноморие?
  • Бургас
  • Несебър
  • Поморие
  • Созопол
  • Приморско
  • Царево
Събитиен Календар