Прокуратурата погна и концесионерите на плажове

Снимка: Интернет

Множество нарушения от наематели и концесионери на морски плажове е установила прокурорската проверка, извършена от окръжните прокуратури в Добрич, Варна и Бургас. Проверката на Върховна административна прокуратура показва, че извършваните предишни инспекции от контролните звена на МРРБ са приключвали формално. Не са правени предложения за административно-наказателни мерки и за прекратяване на концесионни договори...

 

 

Множество нарушения от наематели и концесионери на морски плажове е установила прокурорската проверка, извършена от окръжните прокуратури в Добрич, Варна и Бургас и контролните органи на МРРБ и КЗП, съобщава „Фокус”. Върховна административна прокуратура е сезирала министъра на регионалното развитие и благоустройството с предложение да бъдат подложени на обстойна проверка всички сключени до момента концесионни и наемни договори касаещи морските плажове, като се прецени съответствието им с изискванията на закона и при наличие на нарушения, непълноти и несъответствия, да се предприемат адекватни мерки за отстраняването им.
Поискано е също така, да се прецени наличието на основания за търсене на дисциплинарна, административна или друг вид отговорност от длъжностните лица, в случай на неизпълнение на служебните им задължения за упражняване на контрол по спазване изискванията на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Закона за концесиите, Закона за държавната собственост, а при данни за престъпление - да се уведоми прокуратурата.
Нарушенията на договорните задължения от страна на наемателите /концесионерите/, които се изразяват главно в следното: липса на осигурено водно спасяване; необезопасена акватория на морските плажове; липса на осигурено здравно и медицинско обслужване; липса на осигурено санитарно-хигиенно поддържане; неосигурена зона за свободно плажуване; неосигурен свободен достъп на граждани и на лица с увреждания до морския плаж; предприето незаконно строителство; поставяне на преместваеми обекти и съоръжения, извън одобрените схеми на МРРБ и/или без разрешение на главния архитект на съответната община; предоставяне на услуга, която не съответства на категорията на обекта и други.
По време на проверката от черноморските общини са били предприети необходимите мерки за обезопасяване и обозначаване на неохраняемите морски плажове.
В изпълнение на възложената проверка, инспекторите на Комисията за защита на потребителите са извършили 229 проверки на морски плажове, места за подслон и настаняване, заведения за обществено хранене и търговски обекти.
Констатирани са 63 нарушения, съставени са 36 акта за установяване на административни нарушения, а в 5 от случаите срещу неизправните търговци са предприети принудителни административни мерки - принудително затваряне на търговския обект.
От контролните органи на РДНСК са извършени 147 проверки на морските плажове, при които са били констатирани 190 нарушения по ЗУТ - за извършени незаконни строежи и неправомерно поставяне на преместваеми обекти на плажа. За премахването им са били издадени заповеди.
Според данните на контролните органи до приключване на проверката доброволно са били премахнати 37 строежа и преместваеми обекти. В процедура по съдебно обжалване са 81 заповеди за премахване. Спрямо 72 заповеди, които са влезли в сила, са предприети действия за премахване.
В рамките на проверката, ВАП изиска и провери част от действащите концесионни договори, при което се установи, че от страна на концедента - в случая МРРБ, са били поемани задължения извън неговите компетенции, а задълженията на концесионерите не са били ясно и конкретно формулирани.
В концесионните договори липсват текстове /и санкции/, като последици при неизпълнение на договорни задължения, включително и такива, предвиждащи прекратяване на договорите в случай на незаконно строителство на морския плаж, на промяна на качеството и количеството на плажната ивица, както и при поставяне на преместваеми обекти на плажа в нарушение на процедурата.
Проверката на Върховна административна прокуратура показа, че с изключение на последната /разпоредена през август 2009 г./, извършваните предишни инспекции от контролните звена на МРРБ са приключвали до голяма степен формално. Докладите за тях съдържат предимно констатации. Липсва задълбочена преценка на установените нарушения.
Не са правени предложения до министъра на регионалното развитие и благоустройството за предприемане на административно-наказателни мерки спрямо виновните лица, както и преценка на основанията за изменение или прекратяване на концесионни и наемни договори.

 

23 ноември 2009 г. / Бургас медия

 

Добавете коментар
Въведете Кода от картинката в полето под него.

Акцент
Търси по дума
 
Допълнителна информация
Здравей, Бургас
Виц на деня
Изпрати електронна картичка
Анкета
Кой е най-хубавия град за живеене на Южното Черноморие?
  • Бургас
  • Несебър
  • Поморие
  • Созопол
  • Приморско
  • Царево
Събитиен Календар