„Слънчев бряг” АД излиза в пенсия на 50-години, внесено е предложение за ликвидация на дружеството

Снимка: Слънчев бряг
„Слънчев бряг холдинг” АД- дружеството което е миноритарен акционер в капитала на „Слънчев бряг” АД, е внесло нова точка в дневния ред на Общото събрание на акционерите  /ОСА/ на „Слънчев бряг” насрочено за 27 юни, която съдържа предложение за ликвидация  на „Слънчев бряг” АД, показа справка в Търговския регистър, съобщи investor.bg  „Слънчев бряг холдинг” АД притежава 10% от капитала на Слънчев бряг и е един от основните миноритарни акционери. Мажоритарен акционер в капитала на Слънчев бряг АД е Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) с дял от 75%.

„Слънчев бряг холдинг” АД- дружеството което е миноритарен акционер в капитала на „Слънчев бряг” АД, е внесло нова точка в дневния ред на Общото събрание на акционерите  /ОСА/ на „Слънчев бряг” насрочено за 27 юни, която съдържа предложение за ликвидация  на „Слънчев бряг” АД, показа справка в Търговския регистър, съобщи investor.bg  „Слънчев бряг холдинг” АД притежава 10% от капитала на Слънчев бряг и е един от основните миноритарни акционери. Мажоритарен акционер в капитала на Слънчев бряг АД е Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) с дял от 75%.

Държавната институция вкара допълнителна точка в дневния ред на предстоящото ОСА, с която ще бъде предложено на акционерите да гласуват за безвъзмездно прехвърляне на инфраструктурата на курортния комплекс на Община Несебър. Инфраструктурата, която е собственост на Слънчев бряг АД, включва паркове, озеленяване, алеи, тротоари и алейно осветление. Ако ОСА вземе положително решение за безвъзмездно прехвърляне на активите, собственост на дружеството, то миноритарните акционери, измежду които е и Слънчев бряг холдинг АД, няма да получат нито стотинка от тяхното прехвърляне, уточнява икономическият сайт.

За миналата година консолидираната печалба на Слънчев бряг Холдинг възлезе на 257 хил. лв., като е формирана главно от отчетени 770 хил. лв. приходи от дивиденти, става ясно от отчетите на компанията, представени чрез БФБ-София, разпространиха информационните агенции. От отделно съобщение става ясно, че Анфийлд Файнънс Лимитед е прехвърлило на Агенция за управление на инвестиции Булконсулт ООД-София 25 359 броя акции от капитала на холдинга, представляващи 6,56% от всички акции.

Друга допълнителна точка в дневния ред на предстоящото ОСА, вкарана от МИЕ, предвижда съставът на Съвета на директорите на публичното дружество да бъде променен. През септември 2007 година ОСА на Слънчев бряг АД бе взето решение за продажба на инфраструктурата на дружеството общо за минимум 38 056 140 лв. без ДДС. Плащането на сумата беше предвидено да се извърши поетапно от Община Несебър. През януари тази година обаче от Община Несебър заявиха, че тя няма възможност да купи инфраструктурата на Слънчев бряг, и предложи МИЕ да намери начин да предостави на общината инфраструктурата безвъзмездно.

Тази сума беше редуцирана няколкократно, като достигна до 13 млн. лв., но общината отново отказа да плати за инфраструктурата. Кметът Николай Димитров продължи да настоява тя да му бъде предоставена безплатно. Изпълнителният директор Малина Стратиева отказа да направи това без решение на общото събрание, тъй като такава "сделка" би накърнила точно интересите на миноритарния собственик най-много, уточнява Burgasnews.com, цитиран от Несебър медия.

Предварителен дневен ред на общото събрание:

1. Съветът на директорите на “Слънчев бряг” АД, к.к. Слънчев бряг, община Несебър, взема решение на основание чл.223 ТЗ да свика редовно общо събрание на акционерите на 27.06.2009г. от 11,00 часа в залата на Главна дирекция на “Слънчев бряг” АД, ет.2 при следния дневен ред:

1.1. Доклад на Съвета на директорите на “Слънчев бряг”АД за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг” АД приема доклада на Съвета на директорите дейността през 2008г .
1.2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г., заверен от назначените експерт-счетоводители; проект за решение – Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг” АД приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г., заверен от назначените експерт-счетоводители;
1.3. Приемане на Доклада на дипломираните експерт-счетоводители за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг” АД приема доклада на дипломираните експерт-счетоводители на дружеството за 2008 г.
1.4.Приемане на решение за покриване на годишната загуба от финансовата 2008г.-проект за решение-Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на “Слънчев бряг”АД за покриване на годишната загуба от финансовата 2008г от статия други ”Резерви”.
1.5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите в дружеството за дейността му през 2008 г. – проект за решение – Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.
1.6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; проект за решение – Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг” АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.
1.7. Избор на председател на одитния комитет на “Слънчев бряг”АД-проект за решение - Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг” АД избира председател на одитния комитет на дружеството.
1.8. Изменение на предмета на дейност на дружеството и допълнение в чл.5 Предмет на сделки от устава на дружеството -проект за решение- Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг” АД допълва предмета на сделки на “Слънчев бряг”АД като създава нова Буква Л в чл.5 от Устава на дружеството, а именно: извършване на ВиК услуги
1.9. Избор на експерт-счетоводители за одиторска проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на “Слънчев бряг”АД за 2009 г. по предложение на одитния комитет на дружеството ; проект за решение–Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг” АД назначава предложените от одитния комитет експерт-счетоводители за одиторска заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Общият брой на акции на дружеството е 1 957 808/един милион деветстотин петдесет и седем хиляди осемстотин и осем/. Всяка акция дава право на едни глас в Общото събрание на акционерите. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 26.03.2009г. – датата на решението на СД за свикване на Общото събрание е 1 957 808/един милион деветстотин петдесет и седем хиляди осемстотин и осем. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 9.00 до 16.00 часа всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в търговския регистър и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни. Съгласно чл. 115 ал.5 ЗППЦК поканата заедно с материалите за общото събрание е публикувана на интернет страницата на дружеството http://www.sunnybeach-bg.com/ Имащи право да вземат участие в редовното общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД са лицата, които са акционери на дружеството към 14-ия ден преди датата на провеждането му, а именно към 12.06.2009. За участие в редовното общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД –физическите лица се легатимират с документ за самоличност, представителите на акционери юридически лица и удостоверение за актуално правно състояние(оригинал). Всеки акционер или пълномощник, може в деня на събранието -27.06.2009г. да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание на акционерите и крайния срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на Общото събрание. Всеки акционер има право по време на Общото събрание да постави въпроси на членовете на СД, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали е са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Съгласно чл. 115г. от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и са гласува и да гласува в общото събрание от тяхно име. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично писмено пълномощно за конкретното събрание, което да съответства на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК и да посочва най-малко данните за акционерите и пълномощника, броя на акциите, за които се отнася пълномощното, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане , предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред , начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува, дата и подпис.Всеки който представлява акционер или акционери в общото събрание на Дружеството, следва да уведоми за това “Слънчев бряг”АД най-късно 2/ два /работни дни преди деня на общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД по реда на чл. 223а от Търговския закон Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, насрочено за 27.06.2009г. лицата представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на дружеството, а именно к.к.Слънчев бряг, Главна дирекция, ет.2. Общото събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, освен ако на насроченото за 27.06.2009г. общо събрание на акционерите присъствуват всички акционери на “Слънчев бряг”АД или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Регистрацията за участие в редовното общо събрание започва в 10,30 часа на 27.06. 2009г. пред залата на Главна дирекция. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 11.07. 2009г. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

10 юни 2009 г. /Несебър Медия

Добавете коментар
Въведете Кода от картинката в полето под него.

Акцент
Търси по дума
 
Допълнителна информация
Здравей, Бургас
Виц на деня
Изпрати електронна картичка
Анкета
Кой е най-хубавия град за живеене на Южното Черноморие?
  • Бургас
  • Несебър
  • Поморие
  • Созопол
  • Приморско
  • Царево
Събитиен Календар